• Barkenbostader.se - En plats att trivas!    
  •   Felanmälan: Jideströms Trädgård & Fastighetsservice AB: 011-170270 - Nordisk Hiss: 011-238430

Att köpa och äga

Home » Att köpa och äga

Att bo i bostadsrätt.

Vad har jag för rättigheter och skyldigheter när jag bor i bostadsrätt?
Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter skyldigheter. När du köpt en bostadsrätt har du en formell utnyttjanderätt till en lägenhet.
Vad du köpt är, dels nyttjanderätten till en lägenhet dels en andelsrätt i föreningen men lägenheten ägs formellt av bostadsrättsföreningen. Eftersom du är medlem har du dock beslutanderätten över lägenheten.
Det unika med att bo i bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Tillsammans har de boende beslutanderätten över kostnader, service, utemiljö mm.
Engagemanget skapar sammanhållning och trivsel samtidigt som kostnaderna för underhåll och reparationer kan hållas nere.

Föreningsstämma
Medlemmarna kallas årligen till föreningsstämma som är föreningens högsta beslutande organ.
Stämman beslutar bl a om tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer samt ändringar av stadgar. Stämman tar också ställning till hur styrelsen skött förvaltningen och godkänner densamma genom att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vad gör då styrelsen när stämman utsett den?
Styrelsen ansvarar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fattar också beslut om årsavgifternas (hyrans) storlek liksom för hyran för garage, lokaler och andra uthyrda utrymmen.
Eftersom det är styrelsen som beslutar om hur stor avgiften och hyran skall vara är det också styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi.
Det är också styrelsen som godkänner dig som medlem i föreningen, ett måste för att få förvärva en bostadsrätt.

Naturligtvis har du som medlem i föreningen en rad andra förpliktelser i fråga om underhåll samt att se till att tillsammans med dina grannar hålla ordning i föreningens gemensamma utrymmen såsom t ex tvättavdelningar, soprum och källargångar.

Läs gärna mer här. Du kommer då att ladda ner ett .pdf dokument med ytterligare information.

Till sist!
Det är vikigt och värdefullt att var och en engagerar sig i föreningen, det behöver inte medföra att man sitter i styrelsen eller att man dagligen är engagerad utan att t ex läsa årsredovisningen eller att komma på föreningens stämma.
Ta dig gärna tid att vara med på de årliga vår- och höststädningarna där du också lär känna dina grannar.